แผนปฎิบัติการ

แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ 2556 

โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่

ศูนย์เครือข่ายที่ 10 (เหนือเมืองเกษ)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ร้อยเอ็ดเขต 2

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาการ

                                              คำนำ

       โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่  มีภารกิจในการจัดการศึกษาตั้งแต่ในระดับก่อนประถมศึกษา จนถึงการศึกษาภาคบังคับ  ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านนั้น  ต้องอาศัยความร่วมมือจากคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน  ชุมชน  ผู้ปกครองและองค์กรเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวางแผนระดมความคิดระดมทรัพยากรเพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด  เพื่อให้บรรลุตามนโยบาย  จุดเน้นของ สพฐ. 

             ในการจัดทำแผนนี้คณะทำงานได้ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา  ความต้องการและบริบทของโรงเรียนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนให้แผนปฏิบัติการนี้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน ให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  โดยยึดหลัก การร่วมมือร่วมใจกันวางแผนงานไว้เป็นอย่างดี

           ขอขอบคุณบุคลากรทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมทำให้การจัดทำแผนปฏิบัติการครั้งนี้สำเร็จไปด้วยดี  คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนจะได้นำแผนปฏิบัติการนี้ไปดำเนินการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาผู้เรียนต่อไป

                           คณะผู้จัดทำ

 

บทที่  1

สภาพปัจจุบัน  ปัญหาและความต้องการ

ภารกิจ

             ในปีงบประมาณ  2556   โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่มีภารกิจหลัก  ประการ

1.        จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาให้แก่เด็กก่อนวัยเรียน  4 5 ขวบ ที่อยู่ในเขตบริการของโรงเรียนให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย   อารมณ์  สังคมและสติปัญญา  ตามหลักการพัฒนาของเด็กมีความพร้อมที่จะเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาต่อไป

2.       การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาให้กับเด็กที่มีอายุในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542  และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สมบูรณ์  ทั้งทางร่างกาย  จิตใจ อารมณ์  สติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม  และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

3.       จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นช่วงชั้นที่  3 จัดให้แก่เด็กเด็กชนบทที่อยู่ ในเขตบริการ ได้มีโอกาสทางการศึกษาเพิ่มเติมตามแนวนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

    2.   ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป

              ข้อมูลทั่วไป 

              ชื่อ  สถานศึกษา  โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่  หมู่ที่3  ตำบลโนนสว่าง  อำเภอเกษตรวิสัย   จังหวัดร้อยเอ็ด  รหัสไปรษณีย์  45150   โทรศัพท์  043  -  500028  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2

            เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา  ถึง  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  มีเขตพื้นที่บริการ  1  หมู่บ้าน คือบ้านเขวาใหญ่

            ข้อมูลด้านการบริหาร

      ชื่อ  -  สกุลผู้บริหาร  นายวรรณะ  อุดมคำ  วุฒิการศึกษาสูงสุด คุรุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  ดำรงตำแหน่งโรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่  21 พฤศจิกายน  2556  จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา  6 เดือน

            

ประวัติโรงเรียน

     โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่  ตั้งอยู่หมู่ที่  3  บ้านเขวาใหญ่  ตำบลโนนสว่าง  อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต2  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่   16   เดือน  มิถุนายน  2472  เดิมอาศัยศาลาวัดบ้านเขวาใหญ่เป็นที่เล่าเรียน  มีนายทอง  ผิวแดง  เป็นครูใหญ่คนแรก   ในปี พ.ศ. 2514 มีนายจรูญ  ลุนปุยดำรงตำแหน่งครูใหญ่ร่วมกับชาวบ้านมอบที่ดินสาธารณะประโยชน์ให้เป็นสมบัติของโรงเรียน  พื้นที่  15  ไร่  2  งาน  44  ตารางวา  สร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ขึ้นในที่ดินแห่งใหม่นี้  แล้วย้ายนักเรียนออกมาเรียนในวันที่  12  พฤศจิกายน  2514    ในปี พ.ศ.  2517  ได้งบสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  อเนกประสงค์ ป1ก, 4ห้องเรียน พ.ศ.  2528  ได้งบก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช 202และ ได้งบประมาณก่อสร้างส้วมแบบสปช602/26  1หลัง 4ที่   พ.ศ.2532ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ รอ 06  5ห้องเรียน ราคา 595,792  บาท   พ.ศ.2540ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช 105/29  4ห้องเรียน  ราคา  1,700,000 บาท แล้วได้งบต่อเติมใต้ถุนอาคารพ.ศ.  2542  2ห้อง และในปีพ.ศ. 2543ได้งบต่อเติมอีก 2ห้องและนอกเหนือจากนี้ยังได้รับงบมิยาซาวาเพื่อก่อสร้างสนามบาสเกตบอล เป็นเงิน 149,907 บาท              

     รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนนี้(จากอดีต – ปัจจุบัน)

                1. นายทอง   ผิวแดง                ครูใหญ่

                2.  นายจรูญ  ลุนปุย                 ครูใหญ่

                3.  นายเกษมสันต์  ทุมอนันท์      ครูใหญ่

                4.  นายสุริยันต์   เสรีเรืองยุทธ์     ครูใหญ่

                5   นายวิเศษ  เชยกระรินทร์       ครูใหญ่

                6.   นายประดิษฐ์ชัย  มั่นคง        อาจารย์ใหญ่

               7.   นายทวี   วงศ์นาค               ผู้อำนวยการ

           8.  นายวันชัย  บูญสา                ผู้อำนวยการ

           9. นายวรรณะ  อุดมคำ            ผู้อำนวยการ

   

ข้อมูลนักเรียน

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

 

ชาย

หญิง

 

อ.1

1

2

0

2

 

อ.2

1

2

2

4

 

รวม

1

4

2

6

 

ป.1

1

3

3

6

 

ป.2

1

5

3

8

 

ป.3

1

5

3

8

 

ป.4

1

4

3

7

 

ป.5

1

5

1

6

 

ป.6

1

2

1

3

 

รวม

6

23

15

38

 

ม.1

1

3

 

3

 

ม.2

1

4

 

4

 

ม.3

1

7

4

11

 

รวม

3

14

4

18

 

รวมทั้งหมด

11

41

21

82

 

 

                  ข้อมูลบุคลากรปี 2556

ที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา

วิชาเอก

1

นายวรรณะ  อุดมคำ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

คม.

การบริหารการศึกษา

2

นายชัยนาฏ วาจารุพรม

ครูชำนาญการ

ศษ.บ.

การประถมศึกษา

3

นายวิชาญ ไชยประเสริฐ

ตรูชำนาญการพิเศษ

กศ.บ.

ชีววิทยา

4

นายสมจิต หงส์พิพิธ

ครูชำนาญการพิเศษ

คบ.

ประถมศึกษา

5

นางสำลี  ลือจันดา

ครูชำนาญการพิเศษ

ศษ.บ.

ประถมศึกษา

6

นางปิ่นเพชร ไชยประเสริฐ

ครูชำนาญการพิเศษ

คบ.

แนะแนว

7

นายประสิทธิ์ ศีรษะภูมิ

ครูชำนาญการพิเศษ

ศน.บ.

บริหารการศึกษา

8

นายถาวร  อินทะพล

ครูชำนาญการพิเศษ

ศน.บ.

รัฐศาสตร์

9

นายสุเชษฐ์ บัวบุญ

ครูชำนาญการ

ศศ.บ.

ภาษาอังกฤษ

10

นางสาวพิสมัย  แก้วคำไสย์

ครู

กศ.ม.

บริหารการศึกษา

11

นางสาวปภาดา  สีน้อย

ครูอัตราจ้าง

ค.บ.

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

12

นายบรรจง  คำดำ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ม.6

-

 

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

1.          อาคารเรียน  2  หลัง

-                    อาคารแบบ  สปช 105/29  1 หลัง

-                   อาคารแบบ  รอ 06  1 หลัง.

-                   อาคารอเนกประสงค์  แบบ 206/26  1 หลัง

-                   โรงอาหาร  1  หลัง (นั่งรับประทานอาหาร)

-                   โรงครัว  1  หลัง (ปรุงอาหาร)

-                   ส้วม  3  หลัง 10  ที่

2.           ห้องเรียนจำนวน  11  ห้อง

-                   ชั้นอนุบาล   2   ห้องเรียน

-                   ชั้น ป1 – ป6   6 ห้องเรียน

-                   ชั้น ม1 – ม3    3 ห้องเรียน

3.       ศาลาพักผ่อน  1  หลัง

 4.          ข้อมูลบริเวณสถานที่

1.        สนามฟุตบอล  1  สนาม

2.       สนามบาสเกตบอล 1 สนาม

3.       สระน้ำ  1  บ่อ

4.       สวนหย่อม   2   แปลง

5.       สวนไม้ที่ให้ความร่มรื่น  2  แปลง และสวนเกษตร  2  แปลง

1. ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร

1. เงินเดือนและค่าจ้าง                                          4699,760                 บาท

2. เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษา                            318,235                  บาท

- เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน             123,250                  บาท

- เงินอุดหนุนนักเรียนยากจน                                    20,500                    บาท

- เงินอุดหนุนเรียนฟรี                                            39,285                    บาท

- เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน                                    135,200                  บาท

รวมทั้งหมด                                                      5017,995                 บาท

  2. ข้อมูลทรัพยากร

1  คอมพิวเตอร์มีทั้งหมด   15   เครื่อง

       ใช้ประกอบการเรียนการสอน    13     เครื่อง

       ใช้สืบค้นทางอินเตอร์เน็ตได้      15    เครื่อง

       ใช้ในงานบริหาร                    2     เครื่อง

2.  ปริมาณสื่อ  มีระดับปานกลาง  ประกอบด้วย  ซีดีรอม  วีดีโอ และหนังสือเรียน

                      3.   ห้องปฏิบัติกิจกรรม  มี  3  ห้อง  ได้แก่  ห้องสมุด   ห้องวิทยาศาสตร์  ห้องปฏิบัติการทางภาษา

                      4.   พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรมเด็กปฐมวัย ได้แก่สนามเด็กเล่น  1   สนาม

  แหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่    

          แหล่งเรียนรู้ภายใน

1.        ห้องสมุด

2.       สวนหย่อม

3.       บ่อเลี้ยงกบ

4.       เรือนเพาะเห็ด

5.       บ่อเลี้ยงปลาดุก

6.       สวนเกษตร

แหล่งเรียนรู้ภายนอก

1.       วัดภายในชุมชน

2.       วัดป่าวังใหญ่

3.       ลำเสียวใหญ่

-  ท่าต้นโพธิ์

-  ท่าดินแดง

               4.    ฝายน้ำล้น

               5.    สถานีอนามัย

               6.    องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง 

ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

             ระดับก่อนประถมศึกษา

              ด้านปริมาณ

                       ประชากรอายุ  4 – 5  ขวบจำนวน  10  คน  ได้เข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาลของโรงเรียนคิดเป็นร้อยละ  100

             ด้านคุณภาพ

                         นักเรียนที่จบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการด้าน  ร่างกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา  ตามเกณฑ์ที่กำหนด

     ระดับประถมศึกษา

             ด้านปริมาณ

                         เด็กในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั้งหมด 8 คน  และนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่  1 -6  จำนวน  41   คน อยู่ในโรงเรียนบ้านเขวาใหญ่

     ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

                         ด้านปริมาณ

                         เด็กในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษา ทั้งหมด 4 คน  และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่  1 -3  จำนวน  26   คน อยู่ในโรงเรียนบ้านเขวาใหญ่

              ด้านคุณภาพ

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 อยู่ในระดับดี

2. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ทางโรงเรียนได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูนำรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง เรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง และเรียนรู้ร่วมกัน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสำเร็จปีที่ผ่านมา

ที่

ชื่อ

งาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/เป้า หมาย         

วิธีดำเนินการ

(ย่อๆ)

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

(จำนวน/ร้อยละ)

1.

ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย

มีหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย

-ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง

-จัดทำโครงการ

-แต่งตั้งคณะทำงาน

-ดำเนินงานตามโครงการและสรุปผล

นักเรียนจำนวนได้รับรางวัล  44 รายการ

2

 สืบสานประเพณีชุมชนเพื่อสุนทรียภาพ

เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น

-ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง

-จัดทำโครงการ

-แต่งตั้งคณะทำงาน

-ดำเนินงานตามโครงการและสรุปผล

นักเรียนจำนวน 77 คน เข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทง

3

 โครงการวันสำคัญตามวิถีไทย

เห็นคุณค่าและเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญ

-ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง

-จัดทำโครงการ

-แต่งตั้งคณะทำงาน

-ดำเนินงานตามโครงการและสรุปผล

นักเรียน 77 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญ

4

 การแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์

นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงชุมเข้าร่วมกิจกรรม

-ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง

-จัดทำโครงการ

-แต่งตั้งคณะทำงาน

-ดำเนินงานตามโครงการและสรุปผล

นักเรียน 77 คนและผู้ปกครอง ได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬา

5

โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

-ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง

-จัดทำโครงการ

-แต่งตั้งคณะทำงาน

-ดำเนินงานตามโครงการและสรุปผล

นักเรียน 77  คน   ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

6

โครงการทัศนศึกษารักการเรียนรู้

ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายจากประสบการณ์ตรง

-ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง

-จัดทำโครงการ

-แต่งตั้งคณะทำงาน

-ดำเนินงานตามโครงการและสรุปผล

นักเรียน 70 คน ได้เรียนรู้นอกห้องเรียนและได้รับประสบการณ์ตรง

 

7

โครงการปรับภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน

มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน

-ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง

-จัดทำโครงการ

-แต่งตั้งคณะทำงาน

-ดำเนินงานตามโครงการและสรุปผล

ดำเนินการก่อสร้างรั้วโรงเรียนและปรับปรุงบริเวณ

8

โครงการส่งเสริมการทำงานการเกษตรตามรอยพ่อแบบพอเพียง

นักเรียนได้ฝึกการทำการเกษตร

-ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง

-จัดทำโครงการ

-แต่งตั้งคณะทำงาน

-ดำเนินงานตามโครงการและสรุปผล

* นักเรียน  คน ได้ฝึกทำการเกษตรอย่างหลากหลาย

 

9

 โครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

นักเรียนได้อบรมคุณธรรมและค่านิยมแบบไทย

-ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง

-จัดทำโครงการ

-แต่งตั้งคณะทำงาน

-ดำเนินงานตามโครงการและสรุปผล

*นักเรียน 77 คนได้เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์

10

 โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน

 

-ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง

-จัดทำโครงการ

-แต่งตั้งคณะทำงาน

-ดำเนินงานตามโครงการและสรุปผล

มีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สารสนเทศใช้ในการเรียนการสอน

11

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน

เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

-ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง

-จัดทำโครงการ

-แต่งตั้งคณะทำงาน

-ดำเนินงานตามโครงการและสรุปผล

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น

 

12

12. โครงการห้องสมุดสร้างเสริม

การเรียนรู้

เพิ่มจำนวนหนังสือและการใช้บริการ

-ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง

-จัดทำโครงการ

-แต่งตั้งคณะทำงาน

-ดำเนินงานตามโครงการและสรุปผล

จัดซื้อหนังสือ และปรับปรุงห้องสมุดให้เหมาะสม

 

13

13. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

ตอบสนองนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของสพฐ.

-ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง

-จัดทำโครงการ

-แต่งตั้งคณะทำงาน

-ดำเนินงานตามโครงการและสรุปผล

มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

14

โครงการส่งเสริมบทบาทกรรมการสถานศึกษา และชุมชนฯ

ระดมทรัพยากรและการมี

ส่วนร่วม

-ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง

-จัดทำโครงการ

-แต่งตั้งคณะทำงาน

-ดำเนินงานตามโครงการและสรุปผล

กรรมการสถานศึกษามี

บทบาทในการพัฒนาสถานศึกษา

15

 โครงการส่งเสริมสุขภาวะและสุนทรียภาพของผู้เรียน

เสริมสร้างสุขอนามัยนักเรียน

-ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง

-จัดทำโครงการ

-แต่งตั้งคณะทำงาน

-ดำเนินงานตามโครงการและสรุปผล

สามารถประเมินผ่านการคงระดับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง

 

 

 


  • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

  • แผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2557 (ประจำปีงบประมาณ 2557-2558) โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ ศูนย์เครือข่ายที่ 10 (เหนือเมืองเกษ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ร้อยเอ็ดเขต 2 สำนักงา...

  • แผนการนิเทศภายใน โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 เอกสารหมายเลข 2/2557 งานวิชาการโรงเรียนบ้านเขวาให...
Visitors: 4,069