กลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ (STRATEGY)
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา  เพิ่มขีดความสามารถการใช้ภาษาไทยและส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
2. ปลูกฝังคุณธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา สร้างความสำนึกในความเป็นชาติไทย และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.  สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้เรียนรู้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ
4. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ
5. พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
6. พัฒนาผู้เรียนเตรียมพร้อมสู่ประชามคมอาเซียน

 

 

       

Visitors: 4,062